Warunki sprzedaży i warunki dostawy w Cordes GmbH & Co. KG

Dla naszych produktów i usług mają zastosowanie niżej wymienione warunki. Odmienne lub uzupełniające warunki klienta oraz dodatkowe porozumienia umowne mają zastosowanie tylko wtedy, gdy są zawarte w formie pisemnej i są przez nas zaakceptowane.

Nasze produkty są kupowane głównie przez przedsiębiorców. Jeśli klient jest zwyczajnym konsumentem, powinien poinformować nas o tym przed zakończeniem transakcji. Jeżeli nie dostaniemy takiej informacji, przyjmujemy, że kupujący jest przedsiębiorcą.

I. Oferta i potwierdzenie zlecenia

 1. Nasze oferty nie są wiążące (mogą ulec zmianie). Są one prawnie interpretowane jako wniosek do złożenia oferty. Zlecenie jest przyjmowane tylko wtedy, jeśli zostanie przez nas potwierdzone w formie pisemnej.
 2. Zakres dostawy lub usługi może być określony wyłącznie przez nasze potwierdzenie zamówienia. Wszelkie zmiany wymagają naszego pisemnego zatwierdzenia.

II. Płatności

 1. Jeżeli nie ustalono pisemnie inaczej, zwłaszcza w przypadku płatności ratalnych lub płatności po dostawie, przyjmuje się, że płatności powinny nastąpić w ciągu 30 dni od otrzymania faktury.
 2. Jeżeli kupujacy w dniu zapłaty zalega z płatnością w całości lub częściowo, naliczone zostają odsetki ustawowe od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki.
 3. Jeżeli klient zalega z płatnością, zaprzestaje swoich wpłat i staje się coraz bardziej zadłużony, następuje wobec niego otwarcie postępowania upadłościowego; jeżeli sytuacja finansowa klienta znacznie się pogorszyła i nie spłaca on zaległych zobowiązań, wtedy wszystkie, również jeszcze nie wymagalne lub odroczone płatności i długi, stają się natychmiast wymagalne. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli nabywca nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione okoliczności.
 4. Jeżeli okaże się, że płatność jest zagrożona przez brak płynności finansowej nabywcy, jesteśmy upawnieni do zażądania rekompensaty finansowej lub kaucji oraz mamy prawo odmówić spełnienia świadczeń aż do momentu zapłaty. Jeżeli kupujący nie dostosuje się do ustalonego przez nas terminu wezwania do zapłaty, możemy odstąpić od umowy i zgodnie z wymogami prawnymi zamiast rekompensaty finansowej możemy zażądać odszkodowania.
 5. Jeżeli nabywca, zgodnie z punktem VIII, ma prawo do roszczeń gwarancyjnych, może on - z zastrzeżeniem postanowień wymienionych poniżej w punkcie 6 - zgodnie z prawem dokonać należnej wpłaty w wysokości pomniejszonej o wartość poniesionych strat. Prawo to nie obowiązuje, jeżeli z powodu powstałych strat i wad gwarancja ta została przez nas uznana i wypłaciliśmy zabezpieczenie w stosownej wysokości, które może zostać pokryte również za pomocą gwarancji bankowej.
 6. Potrącenie kwoty wierzytelnością wzajemną zamawiającego jest niedozwolone, chyba że w obecności dodatkowych wymogów prawnych chodzi o potrącenie na podstawie niekwestionowanych i prawnie ustalonych roszczeń. Podobnie wyklucza się prawo do zatrzymania, o ile nie jest ono oparte na tym samym zamówieniu.

III. Dostawa

 1. Ustalenie terminu dostawy rozpoczyna się w momencie wpłacenia przez zamawiającego zaliczki lub dostarczenia dowodu wpłaty. Kolejnym warunkiem niezbędnym do sfinalizowania dostawy jest przedłożenie przez zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów oraz potwierdzeń, a także wypełnienie innych zobowiązań niezbędnych do współpracy.
 2. Dotrzymanie terminu dostawy następuje wyłącznie po uprzednim podaniu przez nas informacji, że towar jest przygotowany i gotowy do wysyłki.
 3. Jeżeli zamawiający w międzyczasie nanosi zmiany do swojego zamówienia, termin dostawy może ulec zmianie.
 4. Nieprzewidziane i niezależne od nas przeszkody, jak np. siła wyższa, interwencja rządu, strajki oraz inne awarie i blokady powstałe w ramach strajków robotniczych, mogą prowadzić do przesunięcia terminu dostawy. Powstanie powyższych okoliczności traktuje się jako niezależne od nas również wtedy, jeśli wystąpią one w trakcie już istniejącego opóźnienia w dostawie.
 5. Dopuszcza się dostawy częściowe.
 6. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań, podejmowane są następujące kroki. Jeżeli opóźnienie jest spowodowane umyślnym działaniem i rażącym zaniedbaniem, bierzemy odpowiedzialność za szkody poniesione w tej sytuacji przez kupującego. W przypadku zwykłych zaniedbań zamawiający może zażądać rekompensaty za poniesione szkody w wysokości maksymalnie 0,5 % za każdy pełen tydzień zwłoki do 5 % wartości tej części dostawy, która z powodu opóźnienia nie mogła być wykorzystana przez niego w odpowiednim dla niego czasie. Odpowiedzialność jest ograniczona tylko do przewidywalnej szkody. Prawo odstąpienia od umowy przez nabywcę zgodnie z punktem IX pozostaje nienaruszone.

IV. Przejście ryzyka i przyjęcie towaru

 1. Ryzyko dla danego elementu dostawy przechodzi na zamawiającego najpóźniej w momencie załadunku towaru, nawet jeśli jest to dostawa częściowa oraz gdy to my ponosimy koszty transportu lub wysyłki.
 2. Jeżeli wysyłka towaru jest opóźniona z przyczyn, za które odpowiada nabywca, ryzyko dla danego elementu dostawy przechodzi na kupującego już w dniu gotowości towaru do wysyłki.
 3. Dostarczony towar musi zostać przyjęty, nawet jeśli posiada drobne wady lub jeśli jest dostarczany dostawami częściowymi. Prawa kupującego odnośnie naszej odpowiedzialności za powstałe wady pozostają nienaruszone.

V. Opóźnienia przyjęcia dostawy przez nabywcę

Jeżeli zamawiający zwleka z przyjęciem zamówionego towaru, możemy zgodnie z prawem

 1. odmówić współpracy, jeżeli po wystawieniu faktury zamawiający nie uiści opłaty w całości;
 2. odstąpić od umowy po ustaleniu przedłużonego terminu zapłaty, a po przedłożeniu prawnie odpowiednich przesłanek możemy zażądać odszkodowania.

Jeżeli w tym przypadku odszkodowanie nie wyniesie więcej niż 15 % wartości zamówienia, nie wymaga to żadnego udowodnienia. Zastrzega się, aby zamawiający udowadniał, że żadna szkoda nie została poniesiona lub jest znacznie niższa, niż ustalono.

VI. Zastrzeżenie własności

 1. Wszystkie dostarczone elementy pozostają naszą własnością aż do momentu całkowitej zapłaty wszystkich należności wynikających również z dodatkowych roszczeń oraz relacji biznesowych.
 2. Jeżeli dostarczony towar będzie przetwarzany z elementami nie będącymi naszą własnością, w czasie obróbki nabywamy prawo do współwłasności do nowo powstałego elementu w zależności od stosunku wartości towarów dostarczonych przez nas, a także innych elementów. W rozumieniu tego przepisu nowo powstały produkt jest towarem zastrzeżonym.
 3. Zamawiający nie może zastawiać ani przenosić prawa do własności przedmiotów, do których mamy zastrzeżenie własności. Jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o wzięciu towaru w zastaw lub o naruszeniu naszego prawa własności do nich przez osoby trzecie.
 4. Nabywca jest uprawniony do odsprzedaży towarów w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Towar zastrzeżony może być odsprzedany tylko zgodnie z zastrzeżeniem własności. Prawo do dalszej odsprzedaży nie występuje w przypadku niewypłacalności lub innych kłopotów finansowych nabywcy.
 5. Prawno nabywcy do posiadania towaru zastrzeżonego gaśnie w momencie wystąpienia zwłoki w płatnościach, w przypadku naruszenia umowy, lub w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z towarem.
 6. Możemy odstąpić od umowy, jeżeli nabywca zalega z zapłatą.
 7. Na naszą prośbę nabywca jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat czasowego miejsca przechowywania towarów zastrzeżonych znakiem towarowym oraz roszczeń wynikających z odsprzedaży. Klient musi dostarczyć nam wszelkich informacji niezbędnych do ochrony naszych praw własnościowych.
 8. Jeżeli zamawiający odsprzedaje towar osobom trzecim, używa ich celem wywiązania się z umowy o sprzedaży produktów i usług, lub wynajmuje je, w wyniku czego przenosi on na nas przyszłe roszczenia wobec swoich klientów oraz wszystkie prawa uboczne w celu zabezpieczenia wszystkich naszych roszczeń. Aż do odwołania jest on upoważniony do ściągnięcia wszystkich przypisanych roszczeń. Na naszą prośbę zamawiający musi poinformować klienta o odstąpieniu, a także dostarczać nam niezbędnych informacji dotyczących dochodzenia naszych praw w stosunku do klienta, oraz przekazywać niezbędne dokumenty. Wszystkie koszty dotyczące ściągnięcia długu oraz każdej innej interwencji ponosi zamawiający.
 9. Jeżeli wartość zabezpieczenia naszych roszczeń wobec zamawiającego wynikająca z bieżącej umowy handlowej przekracza 25%, to na życzenie zamawiającego jesteśmy zobowiązani rozporządzić się nam przypisanym ubezpieczeniem według naszego uznania.

VII. Odpowiedzialność za wady w dostawie

Tak, jak długo zapewniamy oddzielną gwarancję na nasze produkty, traktujemy nasze warunki gwarancyjne za decydujące. Zgodnie z przepisami ustawowymi poza naszymi warunkami gwarancyjnymi jesteśmy odpowiedzialni za wady i braki w dostawie, chyba że ustalono inaczej.

 1. Towar musi być skontrolowany przez zamawiającego bezpośrednio po dostawie. Z reklamacją można wystąpić w ciągu 7 dni od dostawy. Jeżeli wady lub braki zauważone zostaną później, należy to zgłosić w ciągu kolejnych 7 dni. W przeciwnym razie towar uznaje się za przyjęty również pomimo wad. Po wykryciu wad należy natychmiast zaprzestać korzystania z przedmiotu umownego w celu uniknięcia dalszych szkód.
 2. Nasza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli chodzi o naturalne zużycie przedmiotu, o uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego montażu lub uruchomienia sprzętu przez nabywcę lub osoby trzecie, również na skutek nieprawidłowego lub niedbałego obchodzenia się, nadmiernego obciążenia, nieodpowiedniego sprzętu, wadliwych prac budowlanych, nieodpowiedniego gruntu budowlanego lub wpływów chemicznych i elektrycznych.
 3. Gwarancja traci ważność, jeżeli próba naprawienia przedmiotu przez klienta lub osoby trzecie odbyła się bez naszej zgody.
 4. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego jesteśmy zobowiązani do naprawienia wadliwych części lub ich wymiany, lub też - według naszego uznania - do wymiany przedmiotu na nowy.
 5. Do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych napraw, a także do dostarczenia i montażu części zamiennych zamawiający jest zobowiązany do udzielenia nam w tym celu odpowiedniej ilości czasu. Jeżeli odmówi, jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności udzielenia gwarancji.
 6. Jeżeli korzystamy z zagranicznych produktów, zastrzegamy sobie możliwość przypisania nam roszczeń gwarancyjnych wobec dostawców tychże produktów. Nabywca może skorzystać z takiej gwarancji, jeżeli wyegzekwowanie roszczeń nie jest możliwe na drodze pozasądowej. Na żądanie klienta przekazujemy wszelkie informacje niezbędne do realizacji roszczeń gwarancyjnych, a także po uprzednim uzgodnieniu pokrywamy koszty niezbędne do wyjaśnienia sprawy.
 7. Możemy odmówić spełnienia gwarancji bez skutków prawnych pod warunkiem, że zamawiający wstrzymuje się od zapłaty za przedmiot, którego wartość jest większa od wartości powstałych wad.
 8. Jeżeli przedmiotem dostawy jest towar używany, jakakolwiek gwarancja jest w tym przypadku wykluczona.
 9. Za powstałe szkody jesteśmy odpowiedzialni tylko wtedy, gdy wynikają one z naszego umyślnego niedbalstwa. Za szkody powstałe w wyniku powstania obrażeń ciała lub zdrowia odpowiadamy jako za zwykłe zaniedbania. W przypadku innych szkód odpowiedzialność jest ograniczona do szkody przewidywalnej.
 10. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 6 miesięcy od chwili przeniesienia ryzyka.

VIII. Prawo nabywcy do odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie usługi jest z naszej strony niemożliwe. W przypadku częściowej możliwości wykonania usługi zamawiający ma prawo od niej odstąpić, jeżeli nie zadawala go jedynie jej częściowa realizacja. Jeżeli niemożność wykonania usługi wystąpi w przypadku zwłoki w odbiorze towaru lub z winy nabywcy, jest on zobowiązany do zapłaty określonej w umowie.
 2. Jeżeli usługa nie została wykonana w określonym w umowie czasie, kupujący może odstąpić od umowy lub ustalić z nami nowy termin wykonania usługi. Nie ma to zastosowania w przypadku opóźnienia niewynikającego z naszej winy.

IX. Prawo własne odstąpienia od umowy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń określonych w punkcie IV. 4., które mają znaczący wpływ na gospodarkę, wykonanie usługi i naszą działalność, mamy prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli chcemy skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musimy niezwłocznie poinformować o tym klienta. W tym przypadku klient nie ma prawa do roszczeń odszkodowawczych.

X. Odszkodowanie

 1. Wedle przepisów prawa zamawiającemu należy się odszkodowanie, jeżeli wykonanie przez nas usługi jest niemożliwe w całości lub częściowo i jest to naszą winą. Wykluczone jest roszczenie odszkodowawcze z tytułu nieumyślnie wyrządzonej szkody w wyniku niewykonania usługi. To samo dotyczy przypadków rażącego niedbalstwa, chyba że zarzuty dotyczą naszych przedstawicieli lub kierownictwa.
 2. Wedle ustawowych przepisów odszkodowanie za powstałe szkody należy się w przypadku umyślnego i rażącego niedbalstwa, o ile jest nam ono przypisane. Za szkody powstałe w wyniku powstania obrażeń ciała lub zdrowia odpowiadamy jako za zwykłe zaniedbania. Jeśli chodzi o inne szkody, roszczenie odszkodowawcze jest wykluczone nawet w przypadku zwykłego zaniedbania, chyba że zarzuty dotyczą naszych przedstawicieli lub kierownictwa. Jeżeli jesteśmy zobowiązani do zapłaty odszkodowania, gwarancja jest ograniczona tylko do przewidywalnej szkody.

XI. Wykluczenie dalszych roszczeń

Warunki sprzedaży i dostawy w całości zawierają wszystkie roszczenia odnośnie wycofania się z umowy, jej ograniczenia lub odszkodowania, które należą się kupującemu na podstawie zawartej umowy. Jeżeli warunki sprzedaży i dostawy nie zawierają tych roszczeń, są one wykluczone, o ile obowiązujące przepisy prawne pozwalają na ich wykluczenie.

XII. Miejsce wykonania zobowiązania i jurysdykcja

 1. Miejscem wykonania wszystkich wzajemnych zobowiązań jest Harsefeld. Wszystkie spory rozstrzyga się przed odpowiednim dla naszej firmy sądem.
 2. Dla roszczeń przeciwko naszym klientom jurysdykcja ma siedzibę również w Hamburgu. Dla roszczeń przeciwko nam siedzibą jurysdykcji jest wyłącznie Hamburg.
 3. Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem konwencji CISG.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. W odniesieniu do konsumentów obecne warunki mają zastosowanie z następującymi zmianami:
  1. W punkcie III 3. stosuje się stopę procentową w wysokości 5% od kwoty bazowej.
  2. Jesteśmy odpowiedzialni za wymienione w punkcie IV 4. okoliczności nawet jeśli występują one w trakcie już istniejącego opóźnienia w dostawie.
  3. Zgodnie z punktem IV 6. odpowiedzialność za zaniedbania jest ograniczona do przewidywalnej szkody.
  4. Punkty VII. 5., 6. oraz VIII. 1-10 nie mają zastosownia.
  5. Jeżeli przedmiotem dostawy jest towar używany roszczenia tracą ważność po upływie roku.
  6. Zgodnie z punktem X. nie możemy odstąpić od umowy, jeżeli zdarzenia, o których mowa w punkcie IV. 4. prowadzą tylko do tymczasowych utrudnień.
  7. Zgodnie z punktem XI. 1. przyjmuje się, że odpowiedzialność za zaniedbania i zwykłe niedbalstwo jest ogrniczona do przewidywalnej szkody.
  8. Zgodnie z punktem XI. 2. przyjmuje się, że istnieje odpowiedzialność za rażące niedbalstwo, a jedynie odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie jest ograniczona do przewidywalnej szkody.
 2. Nieważność pojedynczych postanowień niniejszych warunków sprzedaży i dostawy nie ma wpływu na ważność pozostałych.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok