Strona startowaDownloadsFirmaUżywaneWynajemAktualnościSitemapKontakt
DeutschEnglishFrenchPolish (Poland)
Cordes Transportgeräte - Corletten, Transportwagen, Rollcontainer
 Urzadzenia magazynowe i transportowe - Projektowanie i produkcja
Cordes Transportgeräte - Corletten, Transportwagen, Rollcontainer

Stopka

CORDES GmbH & Co.KG
Weißenfelder Straße 1
21698 Harsefeld
Niemcy
tel.: +49 41 64 / 8 16-0
fax: +49 41 64 / 8 16-28 300
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.cordes.eu
Prezes spółki:
Udo Kruger
Rejestr Handlowy: Sąd Rejonowy w Tostedt, HRA 120379
NIP VAT UE: DE116469167
Nr podatkowy: 43/206/03868
Siedziba Spółki Komandytowej: Harsefeld
Komplementariusz: Cordes Beteiligungs-GmbH
Rejestr Handlowy: Sąd Rejonowy w Tostedt, HRB 120434

Corletty® i variofit® są zarejestrowanymi znakami towarowymi.
śadne towary nie mogą być zamawiane bezpośrednio poprzez internet.
Wyroby udostępniono wyłącznie w celach informacyjnych.

 

Zastrzega się moŜliwość wystąpienia pomyłek przy informacjach dotyczących wyrobów i cen.
Wyroby Variofit® są osiągalne wyłącznie w specjalistycznych punktach handlowych.
Realizacja / obsługa techniczna
HK Computerdienst GmbH
Teichstr. 4
21680 Stade
tel.: +49 4141-7790-0
fax: +49 4141-7790-77
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.hk-computer.de
1. Zawartość serwisu OnLine.
Autor nie udziela Ŝadnych gwarancji odnośnie aktualności, poprawności, kompletności lub jakości udostępnianych informacji. Zasadniczo wyklucza się moŜliwość zgłaszania
wobec autora roszczeń z tytułu odpowiedzialności, które odnoszą się do strat natury materialnej lub intelektualnej, które zostały spowodowane przez korzystanie lub
niekorzystanie z prezentowanych informacji lub przez korzystanie z błędnych lub niepełnych informacji, o ile ze strony autora nie zaistniało udowodnione celowe lub
nieumyślne zawinienie. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiąŜące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, uzupełniania, usuwania części
stron lub całości serwisu oraz do czasowego lub ostatecznego zaprzestania ich publikacji bez specjalnego ogłaszania tego faktu.
2. Odsyłacze i linki.
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych („linków”), które są umiejscowione poza obszarem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do
odpowiedzialności występuje wyłącznie w przypadku, w którym autor zna ich treść oraz posiada techniczne moŜliwości uniemoŜliwiania korzystania z nich w sytuacji występowania
tam nielegalnych treści. Dlatego teŜ autor wyraźnie oświadcza, Ŝe w chwili umieszczenia linków strony, do których one się odnoszą, nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma
Ŝadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt powiązanych stron oraz równieŜ na ich treść. W związku z tym dystansuje się on niniejszym jednoznacznie od wszelkich treści
wszystkich powiązanych stron, które zostały zmienione juŜ po umieszczeniu odnośników. To stwierdzenie obowiązuje dla wszystkich linków i odnośników umieszczonych wewnątrz
własnego serwisu internetowego, jak równieŜ dla obcych wpisów w stworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub
niepełne treści, a w szczególności za szkody, które powstaną z powodu korzystania lub niekorzystania z informacji prezentowanych w ten sposób, odpowiada wyłącznie oferujący
stronę, do której odnosi się link, a nie podmiot, który poprzez umieszczenie linku jedynie wskazuje na daną publikację.

3. Prawa autorskie i prawa do zastrzeŜonych znaków towarowych.
Autor podejmuje starania w kierunku przestrzegania we wszystkich publikacjach praw autorskich do uŜytej grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz
tekstów, wykorzystywania stworzonych przez siebie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów lub sięgania po nieobjęte licencjami grafiki,
dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty. Wszystkie wymienione w ramach serwisu internetowego i ewentualnie zastrzeŜone przez podmioty trzecie marki i
znaki towarowe podlegają w sposób nieograniczony przepisom obowiązującego w danym przypadku prawa o ochronie znaków towarowych oraz prawom własności
zarejestrowanych właścicieli. Nie moŜna jednak tylko na podstawie zwykłego wymienienia wyciągać wniosku, Ŝe znaki towarowe nie są chronione poprzez prawa
podmiotów trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych oraz samodzielnie przez autora stworzonych obiektów naleŜą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub uŜywanie
takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest
niedozwolone!
4. Skuteczność prawna niniejszego wykluczenia odpowiedzialności.
Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności naleŜy traktować jako część składową tego serwisu internetowego, z którego nastąpiło przekierowanie na niniejszą stronę. JeŜeli
części lub pojedyncze sformułowania niniejszego tekstu miałyby juz nie odpowiadać lub nie w pełni odpowiadać obowiązującemu stanowi prawnemu, pozostałe części tegoŜ
dokumentu pozostają w swojej treści i waŜności poprzez to nienaruszone.
CORDES GmbH & Co. KG © 2008
Do góry / Stopka / Kontakt / Variofit®